Centrum Medyczne MAVIT udziela świadczeń medycznych Pacjentom w trybie planowym, jako kontynuacja rozpoczętego leczenia oraz pacjentom rozpoczynającym leczenie po wpisaniu ich na listę oczekujących.

Na listę oczekujących wpisywani są Pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia, jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.


Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty: dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia (porady).

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Centrum Medyczne MAVIT  poinformuje o tym fakcie pacjenta podając nowy termin. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Jeżeli pacjent odwoła wizytę lekarską, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić z powodów osobistych (np. urlop, pobyt w sanatorium) lub medycznych (np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień lub choroby) Centrum Medyczne MAVIT dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.

Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Centrum Medycznego MAVIT w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku kiedy Pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych od daty ustalenia terminu – pod rygorem skreślenia z listy.


Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, mają prawo:

 • osoby, które posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci, osoby represjonowane,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoba deportowana do pracy przymusowej,
 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • żołnierz lub pracownik w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%,
 • kobiety w ciąży,
 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wyżej wspomniane osoby nie są umieszczane na liście oczekujących, a świadczenie nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.


Dostępność do świadczeń można zweryfikować na stronie: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/