Komu może być udostępniana dokumentacja medyczna

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy bądź osoba upoważniona mogą zwrócić się o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie pisemnej oraz ustnej.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.

Sposób złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, niezależnie od formy złożenia, może zostać przekazany osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty lub dedykowanej poczty elektronicznej.

W celu usprawnienia wnioskowania o udostępnienie dokumentacji medycznej LUX MED Szpital Mavit przekazuje formularze pomocnicze, które są dostępne w Rejestracjach, Izbach Przyjęć oraz poniżej.

Ustala się następujące adresy dedykowanych poczt elektronicznych:

Sposoby udostępnienia dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • przez sporządzenie jej kopii lub wydruku;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych;
  • przez sporządzenie jej wyciągu lub odpisu;
  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

Kopia – dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej, w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu);

Odpis – dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernych zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem;

Wyciąg – skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem zostaje wykonane wyłącznie na wyraźne życzenie wnioskodawcy. Wyjątek stanowi dokumentacja udostępniana w formie wydruku, której zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej zostaje każdorazowo potwierdzona.

W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę niewskazaną w upoważnieniu znajdującym się w dokumentacji medycznej, dodatkowo podczas składania wniosku należy złożyć upoważnienie jednorazowe do odbioru dokumentacji medycznej sporządzone w obecności pracownika podmiotu.

W przypadku nieodebrania przygotowanej kopii lub wydruku dokumentacji medycznej w ciągu 3 miesięcy liczonych od dnia jej przygotowania, kopia zostaje zniszczona.

Aby uniknąć ograniczania prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, wskazane i dopuszczalne w świetle prawa jest umożliwienie realizacji przysługującego pacjentowi prawa poprzez przesyłanie dokumentacji drogą pocztową na wniosek pacjenta lub upoważnionej do tego osoby z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, które zapewnią przesyłce techniczne bezpieczeństwo.

Opłata za udostępnienie dokumentacji

Za udostępnienie dokumentacji medycznej Centrum Medyczne MAVIT nie pobiera opłat.


Pobierz: Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej