Obowiązek informacyjny

Poniżej znajdą Państwo informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Centrum Medycznym MAVIT Sp. z o.o. Zostały one przygotowane zgodnie z przepisami art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).

Klauzule informacyjne

Pacjenci

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych pacjentów przez Centrum Medyczne MAVIT.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczenia usług medycznych jest Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-673) przy ul. Podleśnej 61 (dalej jako: MAVIT).

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez MAVIT możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Katarzyna Pisarzewska
e-mail: daneosobowe@luxmed.pl.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Twoje dane osobowe zazwyczaj przekazujesz nam we własnym zakresie, są niezbędne dla przeprowadzenia procesu właściwej weryfikacji tożsamości, rejestracji do usług oraz poprowadzenia dalszego procesu leczenia. 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez MAVIT moich danych osobowych?

W celu realizacji usług zdrowotnych  potrzebujemy otrzymać następujący zestaw Twoich danych obejmujący co najmniej imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania,

Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do świadczenia usług medycznych.

Podczas świadczenia usług medycznych tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia. Pamiętaj, że w ramach zapewnienia Ci właściwego procesu leczenia możesz przekazać nam dokumentację medyczną z poprzednio wykonanych usług innych podmiotów medycznych.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest świadczenie usług medycznych  i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:

 • Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez naszą infolinię) jak również w naszych placówkach na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim.

  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z  art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
 • Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

  Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 lit. h  RODO w zw. z  art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.
 • Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

  Podstawa prawna:  Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1  Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ
 • Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.

  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.
 • Zapewnienie Ci odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Twoje potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Ciebie uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.

  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.
 • Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
 • Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z MAVIT w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z MAVIT na terenie Polski,
 2. dostawcom usług zaopatrujących MAVIT w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających MAVIT w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 4. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy MAVIT a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec MAVIT sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedź nas w placówce.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS. Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Kontrahenci

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KONTRAHENTA MAVIT

Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną z nami korespondencją


Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-673) ul. Podleśna 61  (dalej jako „MAVIT”).

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez MAVIT możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

Katarzyna Pisarzewska
e-mail: daneosobowe@luxmed.pl

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Twoje dane osobowe są udostępniane bezpośrednio przez Ciebie lub przez Twojego pracodawcę lub reprezentowany przez Ciebie podmiot. 

Jaki jest zakres przetwarzanych przez MAVIT moich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu oraz siedziba tego podmiotu.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

 • Kontaktujemy się z Tobą w bieżących sprawach lub udzielamy odpowiedzi na kierowane przez Ciebie do nas pytania lub sprawy. Zazwyczaj wykonujemy te czynności w ramach realizacji umowy pomiędzy MAVIT a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem.

  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach wynikających z prowadzonej przez MAVIT działalności.
 • Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
 •  Z racji tego, że pozostajemy ze sobą w stałych stosunkach gospodarczych, możemy w ramach łączącej nas współpracy przesyłać Ci informacje o naszej działalności, oferty czy inne treści informujące Ciebie o możliwości współpracy z MAVIT.

  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest budowanie i utrzymywanie relacji z naszymi kontrahentami

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług zaopatrujących MAVIT w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
 2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających MAVIT w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy MAVIT a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres współpracy pomiędzy MAVIT a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej współpracy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Jeżeli podajesz nam swoje dane, odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie danych może jednak skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przekazania Ci innych treści, o które nas prosisz.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec MAVIT sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami poprzez infolinię czy stronę internetową.
Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Przetwarzanie danych osobowych pacjentów (plik w formacie .pdf)