Opinie i wnioski

Opinia/skarga może dotyczyć m.in. naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie:

  • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
  • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez Fundusz;
  • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Funduszu.

Wniosek może dotyczyć m.in.:

  • spraw ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • wzmocnienia praworządności,
  • zapobiegania nadużyciom,
  • spraw związanych z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Sposoby składania skarg i wniosków

Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel może złożyć skargę bądź wniosek w jeden z następujących sposobów: