Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach przetwarzania danych osobowych i ich ochrony w ramach serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://szpital-mavit.luxmed.pl/. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

Definicje:

Administrator  –  spółka Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-673) przy ul. Podleśna 61, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000035148, NIP: 1181495039, REGON: 016209390, wysokość kapitału zakładowego: 4 017 000,00 zł (dalej jako: ,,MAVIT”).

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis  lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu opisanych w Polityce.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.
 2. Administrator wskazuje, że w celu korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik powinien posiadać urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 3. Serwis może zawierać linki do stron osób trzecich. Strony internetowe osób trzecich mają swoją  własną politykę prywatności. Odwiedzając te strony, Użytkownik podlega tym politykom.
 4. Administrator danych zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresu IP Użytkownika, który może okazać się pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu poszczególnego Serwisu.

Ochrona danych osobowych Użytkownika

 1. W Grupie LUX MED zwraca się szczególną uwagę na kwestie zapewnienia bezpieczeństwa i zadbania o to, aby dane osobowe były należycie chronione, w tym w sposób odpowiadający przepisom obowiązującego prawa.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest MAVIT. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować pod adresem daneosobowe@luxmed.pl.
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w MAVIT pełni Pani Katarzyna Pisarzewska.
 4. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w danym Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w danym Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
 • w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • w celu korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym formularzy kontaktowych, rezerwacji, opinii czy reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ochronie jego praw;
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej;
 1. Aktywność Użytkownika w Serwisach, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 2. Administrator zapewnia także możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
 1. Administrator informuje, że w ramach przetwarzania danych osobowych i przysługujących praw wynikających z przepisów Rozporządzenia, Użytkownik może żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) lub uzupełnienia, jak również ograniczenia ich przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Użytkownik może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z Administratorem - poprzez stronę internetową lub pod adresem: daneosobowe@luxmed.pl. Informujemy także, że przysługuje Użytkownikowi prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów prawa ochrony danych osobowych.
 2. W związku z realizacją usług zaszytych w zakładach Serwisu, Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe czy kurierzy (np. w związku z realizacją żądania wydania kopii dokumentacji medycznej), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z Grupy LUX MED.
 3. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 6. Pełne informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora dostępne są pod adresem: https://www.luxmed.pl/daneosobowe w ramach poszczególnych klauzul obowiązku informacyjnego m.in. dla pacjentów oraz kontrahentów.


Okres przetwarzania Danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Marketing

 1. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (np. usługa newslettera);
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe – za uprzednio wyrażoną zgodą Użytkownika).
 1. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Wtyczki mediów społecznościowych

 1. Na stronie Serwisu wykorzystywane są wtyczki mediów społecznościowych z sieci Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube w ramach art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (jako podstawowym celu reklamowo-promocyjnym administratora), aby umożliwić użytkownikowi udostępnianie treści oraz dostęp do kanałów prowadzonych przez Administratora.
 2. Wtyczki oznaczone są logiem każdego z wymienionych powyżej kont portali społecznościowych. Znajdują się tam również dodatki w zakresie możliwości pozostawienia przycisku ,,Lubię to’’ czy ,,Udostępnij’’. Każdy z nich posiada odrębną politykę prywatności, z której treścią zapoznać można się wchodząc na poszczególną stronę za pomocą wtyczki. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do portalu społecznościowego z przeglądarki i integrowana ze stroną. Te informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwer danego portalu społecznościowego, gdzie kolejno są one przechowywane. 
 3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz informacje o dalszym ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez portale społecznościowe, a także związane z tym prawa oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć na każdym z wymienionych portali. Jeśli nie chcesz, aby portal społecznościowy przypisywał zebrane informacje o wizycie w naszych Serwisach bezpośrednio do Twojego profilu, należy uprzednio wylogować się z konta na danym portalu społecznościowym przed odwiedzeniem witryny.
 4. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Zarządzanie ustawieniami cookies

 1. Cookie to mały plik przechowywany na wykorzystywanym urządzeniu, następnie używany do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych funkcji. Administrator nie stosuje cookies do celu gromadzenia informacji stanowiących Dane osobowe o Użytkownikach. Niektóre z przetwarzanych informacji mogą być jednak uznane za Dane osobowe o czym mowa poniżej.
 2. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 3. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
 4. Użytkownik zarządza wyrażonymi zgodami za pośrednictwem banneru cookies, który wyświetlany jest po wejściu do Serwisu.
 5. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest również za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
 1. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
 1. Administrator danych zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. W reklamach zamieszczanych na stronie danego Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
 2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym, Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).  Poniżej znajduje się lista cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu:

W zakresie kategorii niezbędne i techniczne:

Niezbędne

Są niezbędne dla funkcjonowania strony i nie można ich wyłączyć. Są zapisywane przede wszystkim w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, takie jak ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o tych plikach cookies, ale niektóre części strony mogą wtedy nie działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.


NazwaWłasne lub zewnętrzneDomena/
Subdomena
OpisCzas trwania

W zakresie kategorii analityczne:

Dzięki nim możemy lepiej zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego strony i poprawiać jej wydajność. Pomagają ustalić liczbę wizyt i źródła ruchu, które strony są najbardziej i najmniej popularne i jak Użytkownicy poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są anonimowe i traktowane zbiorczo - nie pozwalają na śledzenie akcji pojedynczego Użytkownika. Jeżeli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookies, trudniej będzie nam dostosować stronę do Twoich potrzeb.


NazwaWłasne lub zewnętrzneDomena/
Subdomena
OpisCzas trwania

W zakresie kategorii marketingowe:

Służą do zbierania informacji o tym jak korzystasz z naszej strony, aby dostarczyć Ci treści marketingowe bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich zainteresowań. Personalizacja reklam może opierać się na danych zebranych na temat korzystania przez Ciebie z naszych usług (np. jakie strony odwiedzasz) oraz innych danych przypisywanych Ci przez platformę reklamową. Jeżeli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookies, treści marketingowe nie będą sprofilowane.


NazwaWłasne lub zewnętrzneDomena/
Subdomena
OpisCzas trwania

W zakresie kategorii funkcjonalne:

Umożliwiają dostosowanie strony i jej funkcjonalności do Twoich potrzeb i preferencji np. przez zapamiętanie Twoich wyborów i działań na stronie. Zapewniają lepszą funkcjonalność strony i personalizację treści, które wyświetlamy. Mogą być ustawione przez MAVIT lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy mogli dopasować do Ciebie strony i wyświetlanych treści.


NazwaWłasne lub zewnętrzneDomena/
Subdomena
OpisCzas trwania

Bezpieczeństwo Danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że  Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, iż  dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Polityka Prywatności nie obejmuje informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronie Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób nieokreślony w dokumencie Polityki Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać jednak przysługujących Użytkownikowi praw.

Dane kontaktowe

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez odpowiednie formularze elektroniczne zawarte w Serwisach, za pośrednictwem infolinii lub pisząc na adres siedziby.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: daneosbowe@luxmed.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

Zmiany polityki prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w funkcjonalności Serwisu. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi wszystkich jego użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Aktualna wersja Polityki Prywatności: 28.06.2024 r.